Regulamin świadczenia usług szkoleń online

§ 1. Organizator Szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia opisanego na stronie https://performante.com/pl/initiatives/trening-employee-advocacy/ (dalej jako „Szkolenie”) jest spółka Performante sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, NIP: 5213672097 (dalej jako „Organizator”).

§ 2. Harmonogram i cennik

 1. Szczegółowy harmonogram Szkoleń, wraz z datami, opisami zajęć i cennikiem, dostępny jest pod adresem: performante.com/pl/initiatives/trening-employee-advocacy/.
 2. Możliwy jest wyłącznie zdalny udział w Szkoleniach. Udział w szkoleniach będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, pod linkiem przekazanym przez Organizatora drogą e-mailową.

§ 3. Zapisy i warunki udziału w Szkoleniach

 1. W Szkoleniu mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnik”).
 2. Zapisy na Szkolenie możliwe są za pośrednictwem formularza online, dostępnego pod adresem: performante.com/pl/initiatives/trening-employee-advocacy/.
 3. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu, koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu, a także podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nazwy firmy oraz numeru NIP (jeżeli Szkolenie jest zamawiane w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą) oraz adresu e-mail.
 4. Zapisy na szkolenie możliwe są najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie płatności w pełnej kwocie określonej w cenniku i zaksięgowanie płatności u Organizatora.
 5. Po zaksięgowaniu płatności, Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną (na podany przez siebie adres e-mail) link oraz instrukcje logowania do Szkolenia.
 6. Płatności są procesowane przez usługę Przelewy24 należącą do PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska, która pełni rolę odrębnego administratora danych dla celów procesowania płatności.
 7. Minimalne warunki techniczne wymagane do udziału w Szkoleniu to:
 1. Szkolenia są prowadzone w języku polskim.

§ 4. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia w związku z zaistnieniem okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba prowadzącego, awaria urządzeń technicznych itp.).
 2. Organizator poinformuje Uczestnika o nowym terminie Szkolenia niezwłocznie, nie później niż na 5 dni roboczych przed nowym terminem planowanego Szkolenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Szkoleniu w nowo wyznaczonym terminie, Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę za szkolenie, pod warunkiem, że informacja o braku możliwości udziału w Szkoleniu zostanie przekazana Organizatorowi na co najmniej 3 dni robocze przed nową datą Szkolenia. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania do Uczestnika będącego konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dalej jako „Konsument”).
 3. Organizator ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Uczestnikiem, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym i zwróci Uczestnikowi całość opłaty z tytułu Szkolenia.
 4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane lub powielane bez pisemnej zgody Organizatora, który udziela Uczestnikowi ograniczonej licencji na korzystanie z materiałów wyłącznie dla celów prywatnych.

§ 5. Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Uczestnik niebędący Konsumentem, może zrezygnować ze Szkolenia najpóźniej na 4 dni robocze przed datą Szkolenia. Wówczas Organizator zwróci Uczestnikowi całość opłaty za Szkolenie. Wszelka komunikacja powinna być kierowana pod adres e-mail: hello@performante.com.
 2. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (tj. daty dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza online i dokonania zapłaty). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zalogowania się na Szkolenie za pośrednictwem przekazanego przez Organizatora linku do Szkolenia.
 3. Po upływie terminu 14 dni, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konsument tracie uprawnienie do odstąpienia od umowy i zobowiązany jest ponieść koszty udziału w Szkoleniu w pełnej wysokości, chyba, że Uczestnik poinformuje Organizatora o rezygnacji ze Szkolenia najpóźniej na 4 dni robocze przed jego datą – wówczas Organizator zwróci Uczestnikowi całość opłaty za Szkolenie.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane drogą elektroniczną, na adres e-mail: hello@performante.com lub pocztą na adres Performante sp. z o.o., plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
 5. Konsument może skorzystać z następującego formularza odstąpienia od Umowy:

„Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………… na odległość, bez podania przyczyny.
Proszę o zwrot ceny usługi na konto ………”

§ 6. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji, w terminie 30 dni od zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres Performante sp. z o.o., plac Europejski 1, 00-844 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze Szkoleń w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania ze Szkoleń zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 3. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
Privacy Policy

Copyright © 2024 Performante.